Dansk Bygnings Screening A/S

Jordforurening

Få god rådgivning af Maria Grøn

Maria Grøn er miljøingeniør, og vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så ring eller skriv til Maria på 6043 6606 eller mg@dbs-as.dk

Jordforurening

BS rådgiver inden for jordforurening, relaterede grundvandsforureninger og indeklimaproblemer. I forbindelse med byggeri og anlægsarbejde udarbejder vi bl.a. jordhåndteringsplaner og jordanvisninger samt ansøgninger om tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejder og udledningstilladelse.

Forurenede arealer

Er du ejer eller bruger af arealer, som er kortlagt iht. jordforureningsloven, skal du sikre, at forureningen skader mindst muligt.

Undersøgelser på en kortlagt grund i forbindelse med gravearbejde skal danne grundlag for en jordhåndteringsplan, som skal godkendes af myndighederne, inden du kan køre jorden væk fra arealet. Hvis der under gravearbejdet konstateres forurening, kan myndighederne kræve at gravearbejdet standses. Hvis det vurderes at forureningen udgør en risiko for natur, miljø og menneskers sundhed kan Regionen f.eks. ændre registreringen fra lettere forurenet til forurenet.

En uforudset forurening kan derfor betyde en forsinkelse af arbejdet og uventede meromkostninger til jordhåndtering, hvorfor du med fordel kan orientere dig om tidligere potentielt forurenede aktiviteter på arealet, og ud fra disse oplysninger, vurdere om der skal udføres en forureningsundersøgelse, inden gravearbejdet skal i gang.

Du er ansvarlig for, at den overskudsjord, der skal køres væk fra et kortlagt og/eller områdeklassificeret areal, bliver anmeldt til kommunen og kommer til det rigtige modtageanlæg. For at kunne finde det rigtige modtageanlæg skal man vide, om jorden er forurenet og i så fald med hvilke stoffer og hvor meget jord, der er. Dette er gældende både for private og professionelle.

Olieforurening

Hvordan kan vi hjælpe

DBS kan planlægge og udføre undersøgelser og afværgelse af forureninger i jord, grundvand og indeklima. Der udføres akkrediterede analyser, som kan ligge til grund for forureningsstatus, evt. kommende jordhåndteringer og risikovurderinger i forhold til virkning fra påviste forureninger på natur, miljø og menneskers sundhed.

DBS hjælper med den § 8-tilladelse, der er påkrævet for at udføre bygge- og anlægsarbejde på de fleste kortlagte arealer, og jordhåndteringsplanen vil være en naturlig del af § 8-ansøgningen. En §8-ansøgning omfatter vurderinger af, om påviste forureninger udgør en risiko for natur, miljø og menneskers sundhed.

Ved bygge- og anlægsarbejder på forurenet og lettere forurenet areal, kan DSB sikre, at de nødvendige undersøgelser bliver udført, og at de nødvendige tilladelser i samråd med myndighederne bliver indhentet i rette tid for at sikre et hurtigt og økonomisk hensigtsmæssigt forløb.

Ring til os på 2858 0006, og vi kan rådgive dig igennem undersøgelser, afværgetiltag samt bygge -og anlægsprojekter på arealer, der er registeret iht. jordforureningsloven og omfattet af områdeklassificeringen. Du er også velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendom er registeret iht. jordforureningsloven eller er omfattet af områdeklassificeringen.

Håndtering af overskudsjord

Læs flere artikler om hvad vi kan hjælpe dig med

Fugtskader
DBS har mange års erfaring i fugtskader og vi rådgiver taksatorer, forsikringsselskaber, byggeledere, projektledere samt private i håndtering af fugtskader.
Fugtproblemer
Er der plamager eller aftegninger indvendig eller udvendig på byggeriet? DBS rådgiver i at komme fugten til livs, så det ikke bliver til grobund for skimmelsvamp.
Skimmelsvamp
Hvad er skimmelsvamp? Er skimmelsvamp farligt? Hvordan behandles skimmelsvamp? Et af kendetegnene ved skimmel er jordslået lugt eller plamager på lofter, vægge og gulve.
Asbest
Asbest er i dag forbudt, men har været anvendt frem til slutningen af 1980’erne til isolering og forskellige pladematerialer. DBS undersøger byggerier og materialer for asbest.

Dansk Bygnings
Screening A/S

CVR: 40194436

Hovedkontor:
Nupark 51
7500 Holstebro